Algemene Voorwaarden Accretio Beweegstudio

Hieronder staan de algemene voorwaarden en huisregels van Accretio Beweegstudio. Deze hebben betrekking op alle lessen, cursussen en workshops en aanbiedingen. De algemene huisregels gelden tevens voor activiteiten die niet op onze site staan vermeld. Door het invullen van het online inschrijfformulier ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en huisregels.

1. Lestijd

Log, ten minste, 5 minuten voor de les in.

2. Kauwgom

Niet tijdens de les. 

3. Inschrijving

Om de online lessen te kunnen volgen bij Accretio Beweegstudio, heb je een actief abonnement of geldige credits nodig.  Inschrijven kan via het online formulier.

4. Abonnementen

Het abonnement gaat in op het moment van inschrijving en is voor de duur van minimaal 2-maanden.
Na deze periode wordt het abonnement automatisch met een maand, tot opzegging, verlengd tegen de dan daarvoor geldende tarieven.

5. Stoppen met les volgen/ opzegtermijn /opzeggen

Voor de abonnementen bedraagt de opzegtermijn één kalendermaand voor de datum waarop het abonnement afloopt.

5.1 Na het einde van de afgesloten abonnementsperiode, twee maanden, loopt het abonnement tegen de dan geldende tarieven door, echter is het abonnement maandelijks opzegbaar geworden, met in achtneming van 1 volledige kalendermaand opzegtermijn.

5.2 Voortijdige opzegging is mogelijk tegen vergoeding van de dan nog uitstaande termijnen. Accretio Beweegstudio is dan gerechtigd om het totaal van de resttermijnen middels een laatste incasso te incasseren.

5.3 Indien je geen lessen meer wilt volgen, dien je, minimaal een maand voor het einde van het abonnement, jezelf uit te schrijven of schriftelijk op te zeggen. Uitschrijven en opzeggen van de lessen kan hier.

5.4 Indien je doorgaat met het volgen van de lessen, dan wordt het abonnement telkens met een maand verlengt tegen de dan geldende tarieven. Wil je hierna stoppen, dan geldt er een opzegtermijn van een volledige lesmaand.

5.5 Alleen schriftelijke, bevestigd vanuit Accretio Beweegstudio, opzeggingen zijn geldig (opzeggingsformulier)

5.6 Bij tussentijds opzeggen is restitutie van lesgeld niet mogelijk.

5.7 Bij opzegging door zwangerschap of verhuizing en het overleggen van een verklaring waaruit dit blijkt, is er nog twee maanden lesgeld verschuldigd.

6. Strippenkaart (Credits) en Online reserveren

6.1 Met een Strippenkaart 10 x 60 minuten les, kun je alle 60 minuten lessen volgen

Om deze strippenkaart te kunnen kopen meld je je aan bij het online reserveringsysteem.

(Dat kun je hier doen)

6.2  Met een Strippenkaart 10 x 90 minuten les, kun je de Freestyle GoGo les volgen.

Om deze strippenkaart te kunnen kopen meld je je aan bij het online reserveringsysteem.

(Dat kun je hier doen)

6.3 Na het aanschaffen van de strippenkaart kun je je aanmelden voor de les via het rooster.

6.4 Wil je van een abonnement overstappen naar credits? Dat kan. Ik hanteer hiervoor de normale opzegtermijn waarna je de credits kunt aanschaffen. Ik verrekenen geen lesgelden met de credits.

6.5 Verlengingen en/of tijdelijke stopzettingen van de credits zijn niet mogelijk. De credits zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar op een andere persoon

6.6 Je kunt ook 1 losse credit kopen om 1 losse les te volgen.

7. All-in abonnement

Met het all-in abonnement heb je toegang tot alle lessen, mits je hiervoor bent ingeschreven! Inschrijven doe je via het rooster

Het all-in abonnement is alleen te gebruiken voor het reguliere aanbod en is niet te gebruiken voor het volgen van workshops en cursussen. Het all-in abonnement is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.

8. Ziekte of Verzuim, (Afwezigheid bij de les)

8.1 Indien je niet aanwezig kan zijn bij een les, annuleer deze dan via de app.
(Heb je een strippenkaart? Dan wordt jouw credit weer toegevoegd aan jouw account)

8.2 Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld/cursusgeld.

8.3 Bij geen afmelding, annulering via de app, vervalt je credit.

8.4 Indien je langdurig afwezigheid bent, dan hanteren wij de procedure stoppen met les volgen. (art. 5)

8.5 Tussentijdse stopzetting is voor geen enkel abonnement mogelijk m.u.v. de situatie hieronder omschreven.

 

In geval van langdurige blessure of ziekte (langer dan 30 dagen) kan het abonnement eenmalig gedurende de looptijd, tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden stopgezet. Stopzetting is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander aannemelijk bewijs en kan niet met terugwerkende kracht. In geval van stopzetting wordt de einddatum van het abonnement verlengd met de duur van de tijdelijke stopzetting en wordt de financiële verplichting met de duur van de stopzetting opgeschort. Afwezigheid in verband met studie, stage, werk of vakantie geeft geen recht op stopzetting van het abonnement als bedoeld in dit artikel.

 

9. Annulering lessen

Accretio Beweegstudio is te allen tijde gerechtigd om lessen te annuleren indien;

– Er minder dan 5 leerlingen aanwezig zijn.

– Er bepaalde weersomstandigheden zijn, bv;

extreme hitte (30+)

– Ziekte* instructeur

Annulering geschiedt middels email notificatie via de reserveringsapp.

* Wij doen onze uiterste best om bij eventuele ziekte van de instructeur een inval docent te regelen!

10. Vakanties

Alleen tijdens de landelijke kerstvakantie zijn er geen lessen bij Accretio Beweegstudio.

In de maanden juli & augustus gaan de lessen door! Ik werk dan wel met een aangepast lesrooster.

11. Risico en Aansprakelijkheid

11.1 Het deelnemen aan de lessen en/of andere activiteiten van Accretio Beweegstudio geschiedt geheel op eigen risico van de leerling. Accretio Beweegstudio is niet aansprakelijk voor letsel -of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de online lessen, dan wel andere activiteiten binnen Accretio Beweegstudio.

11.2 Accretio Beweegstudio, de bedrijfsleiding, andere werknemers en/of andere in opdracht van Accretio Beweegstudio handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

11.3 Accretio Beweegstudio, de bedrijfsleiding, andere werknemers en/of andere in opdracht van Accretio Beweegstudio handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

11.4 Ieder lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Accretio Beweegstudio, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

11.5 Accretio Beweegstudio is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van verstuurde email aan de klant, door onjuiste of veranderde emailadressen van geadresseerde.

12. Betalingsvoorwaarden

12.1 Alle abonnementen worden maandelijks bij vooruitbetaling middels automatische incasso geïncasseerd. Ik ben genoodzaakt om bij elke eerste herinnering € 3,50 administratie kosten in rekening te brengen. Zorg daarom a.u.b. voor jezelf en voor mij dat er genoeg saldo op jouw bankrekening staat.

12.2 Indien geen schriftelijke opzegging is ontvangen worden abonnementen stilzwijgend verlengd met telkenmale 1 maand voor de dan geldende tarieven.

13. Betalingsverplichtingen

Indien de betaling niet afgeschreven kan worden, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, wordt u per email op de hoogte gebracht. Tevens stuur ik een betaalverzoek via sms zodat u zelf alsnog het verschuldigde maandbedrag kunt voldoen. Is het betaalverzoek nog niet voldaan bij het eerstvolgend incasso moment, dan neem ik alsnog, zonder extra melding, de openstaande factuur mee in dat incasso moment.

13.1 Indien blijkt dat er twee termijnen achter elkaar niet incasseerbaar zijn, wordt er een blokkade gelegd op het abonnement en worden er € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Per email wordt u een laatste keer verzocht de openstaande termijnen + administratie kosten per ommegaande te voldoen. Het volledige restbedrag van de openstaande termijnen wordt direct opeisbaar en ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor uw rekening.

U bent dan tevens aansprakelijk voor de buitengerechtelijke evenals de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten zullen tenminste 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,46. Tevens zullen de extra administratie kosten á € 25,00 aan u worden doorberekend.

Bij inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden en de hierbij behorende betaalverplichting.

13.2 Bij onrechtmatig storneren wordt € 25,- administratie kosten in rekening gebracht en wordt het abonnement per direct geblokkeerd.

13.3 Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan wordt het abonnement geblokkeerd en kan het lid de toegang tot de lessen worden geweigerd. Accretio Beweegstudio behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het abonnementsgeld voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende abonnement, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.

14. Tariefwijzigingen

Accretio Beweegstudio behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Prijswijziging worden middels de website en middels aankondigingen in de online studio, minimaal 2 weken voorafgaand aan de prijswijziging bekend gemaakt.

15. Openingstijden

Accretio Beweegstudio behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.

15.1 Op officiële en erkende feestdagen is Accretio Beweegstudio gerechtigd gesloten te zijn.

15.2 Accretio Beweegstudio behoudt zich het recht voor om gedurende ‘acceptabele periode’ maar niet langer dan 45 dagen gesloten te zijn in geval van brand-, waterschade of verhuizing. Het lid kan in dit geval geen rechten ontlenen tot ontbinding of opschorting van zijn termijnbetaling verplichtingen.

In het geval dat Accretio Beweegstudio voor een aaneengesloten periode langer als 10 dagen gesloten is, worden lopende abonnementen en credits kosteloos verlengd voor een evenredige periode. Restituties zijn uitgesloten.

16. Huisregels

U wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Accretio Beweegstudio en hiernaar te handelen.

17. Copyright

17.1 Het lesmateriaal en de choreografieën zijn eigendom van Accretio Beweegstudio en mag voor geen enkel doeleind, anders dan training voor jezelf, worden gebruikt.

17.2 Je gaat akkoord met de kennis dat het niet navolgen van de in dit document gestelde regels in strijd is met de wet op bescherming van het copyright, dus vervolgbaar is bij het openbaar ministerie, en daar een boete op kan volgen.

17.3 Foto’s en / of andere beeldopnamen zijn en blijven eigendom van Accretio Beweegstudio, hieraan kunnen geen rechten worden verleend.

18. Algemene voorwaarden en toepasselijk recht.

18.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Accretio Beweegstudio aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

18.2 Geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Accretio Beweegstudio worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Accretio Beweegstudio is gevestigd.

18.3 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Accretio Beweegstudio te kennen en te accepteren.

18.4 Accretio Beweegstudio is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct en voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2.2 van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.
Versie 21 april 2020

18.5 In alle gevallen en/of situaties waarin deze algemene voorwaarden niet in voorzien, worden uitsluitend door de directie van de Accretio Beweegstudio beslissingen genomen.

19. Privacy

Accretio Beweegstudio respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens met uw toestemming. Accretio Beweegstudio zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. De consument heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens. Accretio Beweegstudio gebruikt persoonlijke gegevens om de volgende diensten te leveren: Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Accretio Beweegstudio. Accretio Beweegstudio verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.